• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Zondagsschool

Bijeenkomst: zondagmiddag
Plaats: Kerkelijk Centrum
Aanvang: 14:00-15:00 uur
Voorzitter: Ouderling D. Burghout
Secretaris: S. Kooistra
Penningmeester: S. Kooistra

 

 

 

 

Groep 1 (kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool)

Leiding: Janske Soer
  Maartje de Kloe
  Esther Kerkhoff

 

 

Groep 2 (kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool)

Leiding: Els Baijense
  Corrie Slobbe
   

 

 

 

Groep 3 (kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool)

Leiding: Wim Jonkers
  S. Kooistra

 

 

Groep 4 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool)

Leiding: Marcel van Heijkop
  Dick Klop

 

 

Wisseling van groepen

Aan het begin van het schooljaar gaat het kind naar een hogere groep. In uitzonderingsgevallen kan een kind langer in dezelfde groep blijven, door bijvoorbeeld leerachterstand of als een kind graag bij klasgenoten wil blijven, de zgn. "vroege" leerling.

Vakanties
Tijdens schoolvakanties is er geen zondagsschool. De zondag na de laatste schooldag voor een vakantie is vrij, de zondag voor de eerste schooldag is er weer zondagsschool. Tijdens de kerstvakantie kan dit afwijken i.v.m. oefenen voor het kerstfeest. De eerste 2 zondagen in januari wordt geen zondagsschool gehouden.
Ook tijdens de zgn. meivakanties kan van deze regel afgeweken worden. De secretaris maakt het vakantierooster en laat een bericht in "Ons Kerkblad" plaatsen voor de vrije zondagen.

Bankrekening: NL27 RABO 0162 5716 66 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Zondagsschool

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019