• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Zondagsschool

Bijeenkomst: zondagmiddag
Plaats: Kerkelijk Centrum
Aanvang: 14:00-15:00 uur
Voorzitter: Ds. H. Roelofsen
Secretaris: Maartje de Kloe
Penningmeester: nog niet bekend

 

 

 

 

Groep 1 (kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool)

Leiding: Annelies Dammers - Dammers
  Regina Hakkenberg
Maartje de Kloe
Noah Roest
Janske Soer

 

 

 

Groep 2 (kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool)

Leiding: Els Baijense - Roza
  Hanneke Muilwijk - Jonkers
  Corrie Slobbe - de Kloe
  Eline Soer

 

 

 

Groep 3 (kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool)

Leiding: Wim Jonkers
  Peter van der Nagel

 

 

Groep 4 (kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool)

Leiding: Marcel van Heijkop
  Bart Vervoorn

 

 

Wisseling van groepen
Aan het begin van het nieuwe schooljaar  vindt de wisseling van de groepen plaats. Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, neemt hij/zij afscheid tijdens de laatste zondagsschoolmiddag voor de zomervakantie van de zondagsschool.

Vakanties
Tijdens schoolvakanties is er geen zondagsschool. De zondag na de laatste schooldag voor een vakantie is vrij, de zondag voor de eerste schooldag is er weer zondagsschool. Tijdens de kerstvakantie kan dit afwijken i.v.m. oefenen voor het kerstfeest. De eerste 2 zondagen in januari wordt geen zondagsschool gehouden.
Ook tijdens de zgn. meivakanties kan van deze regel afgeweken worden. De secretaris maakt het vakantierooster en laat een bericht in "Ons Kerkblad" plaatsen voor de vrije zondagen.

Bankrekening: NL27 RABO 0162 5716 66 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Zondagsschool

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024