• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Contactmiddag

Op de laatste dinsdag van de maand zijn alle bejaarden en alleenstaanden van harte welkom op de contacmiddag. Ook op deze middagen mag het Woord des Heeren centraal staan met voor de pauze een meditatie. Na een ruime pauze, waarin koffie / thee wordt geschonken, wordt er gewoonlijk nog voorgelezen uit het leven van Gods volk. Deze middagen beginnen om 14:30 uur en eindigen om ongeveer 16:30 uur. Voor inlichtingen en/of vervoer kan men terecht biji kerkvoogd L. Kerkhoff, tel. 0418-561664

Wat zou het groot zijn, wanneer deze eenvoudige bijeenkomsten door de Heere nog gezegend zouden mogen worden tot eeuwige winst in de avondstond van het leven. En dit naar de rijkdom Zijner genade.

Al deze bijeenkomsten worden gehouden in het Kerkelijk Centrum.

Zowel de eerste middag als de laatse middag van het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Dit geldt ook voor de Kerstmiddag.

  • © hersteld hervormde kerk 2021