• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Contactmiddag

Op de laatste dinsdag van de maand zijn alle bejaarden en alleenstaanden van harte welkom op de contacmiddag. Voor de pauze zal er een meditatie worden gehouden. Na de pauze, waarin koffie/thee wordt geschonken, wordt er gewoonlijk nog voorgelezen uit een boek dat gaat over het leven van Gods volk. Deze middagen beginnen om 14.30 uur en eindigen om ongeveer 16.30 uur. Voor inlichtingen en/of vervoer kunt u tercht bij dhr. L. Kerkhoff, tel. 0418-561664.

De data voor de komende maanden zijn: 26 september (met broodmaaltijd). 24 oktober, 28 november, 9 december (met broodmaaltijd), 30 januari, 27 februari, 26 maart en 30 april (met boodmaaltijd). Al deze bijeenkomsten worden gehouden in het Kerkelijk Centrum "De Oude Hof".

  • © hersteld hervormde kerk 2024