• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Bijbellezing

Naast de gewone zondagse diensten, zijn er ook tijdens de herfst- en wintermaanden bijeenkomsten rondom het Woord des Heeren in de zogenaamde weekdiiensten. Deze diensten hebben meer het karakter van Bijbellezingen, waarin in het bijzonder stilgestaan wordt bij een bepaald Bijbelboek of van gedeelten daaruit. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor jong en oud. Evenals voor de zondagse kerkdiensten geldt ook voor deze doordeweekse samenkomsten hetgeen Paulus in zijn zendbrief aan de Hebreeën schrijft: 'En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten... (Hebr. 10:25). Dat de Heere er zijn zegen over mocht gebieden. En dit naar het vrije van Zijn eeuwig, soeverein welbehagen.

De data voor het komende seizoen staan in het overzicht van de diensten op de homepage.

  • © hersteld hervormde kerk 2019