• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over EHBO

EHBO en calamiteiten

Tijdens de kerkdiensten op zondag en op de feestdagen zijn volgens een rooster twee EHBO'ers verantwoordelijk. Mocht er er iemand onwel worden, dan zullen zij eerste hulp bieden.

Als u merkt dat in uw buurt iemand onwel wordt, waarschuw dan de koster. De koster seint de EHBO'ers in, zij zullen naar de persoon toegaan om hulp te verlenen. Blijf rustig, geef de EHBO' ers de ruimte. Zitu in de weg, ga dan op een andere plaats zitten.

Heeft u een medisch of verpleegkundig beroep, of bent u EHBO'er/BHV'er en wilt u ook ingezet worden op het rooster, dan kunt u contact opnemen met Betsy Kerkhoff, tel. 06 12 67 90 83.

Bij brand of ontruiming ligt de leiding in handen van de kerkvoogdij. Volg op dat moment hun instructies op. De verzamelplaats is de pastorietuin. Ga niet zelf wat regelen, om zo chaos te voorkomen.

De iendverantwoordelijken bij calamiteiten zijn ouderling W.T. Kreling en diaken G.J. van Tuijl.

  • © hersteld hervormde kerk 2024