• " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Home

Diensten

Kerkdiensten vanaf 1 juli - Voor de diensten van juli en augustus geldt het volgende. Wij zijn verplicht hierin het landelijk protocol te volgen. U kunt om die reden de diensten niet op eigen initiatief bezoeken, maar alleen op uitnodiging van de kerkenraad. Afhankelijk van de gezinssamenstelling van de genodigden zal het maximum aantal aanwezigen per dienst variëren tussen de 100 en 120 personen. Wij moeten precies weten wie er komt. Er moet verplicht vooraf duidelijk zijn wie komt in de vorm van een presentielijst. Bij een onverhoopte besmetting moet volstrekt duidelijk zijn, wie er tijdens welke dienst aanwezig waren. Via een formulier (zie hieronder) op de website www.hhggameren.nl  is aan te geven of u aanwezig wilt zijn bij een kerkdienst. Voor degene, die niet de beschikking heeft over internet kan dit telefonisch via nummer 06-53191010 (Arné van Wijk). Op basis van de aanmeldingen wordt op volgorde van aanmelding een indeling gemaakt. U ontvangt voorafgaande aan de dienst via mail of telefonisch bericht als en wanneer u verwacht wordt.  Wij verzoeken u nadrukkelijk kennis te nemen van het uitgewerkt protocol voor het bezoeken van de diensten. Hierin is in ieder geval opgenomen de richtlijn, dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid worden opgeroepen om thuis mee te luisteren.

 

Protocol diensten

Met betrekking tot de te houden kerkdiensten is een protocol opgesteld.
Klik hier om de inhoud van het protocol te bekijken.

 

Inschrijving diensten

Klik hier om het inschrijfformulier te openen.

 

Bibliotheek

De openingstijden voor de bibliotheek zijn enigszins gewijzigd. Klik hier voor de bibliotheek-pagina.

 

Welkom

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.

Als gemeente behoren wij tot de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.

Zoals de naam aangeeft, beschouwen wij ons als de voortzetting van de oude vaderlandse kerk, dat wil zeggen van de Nederlands Hervormde Kerk van vóór 1 mei 2004. Aan onze zienswijze in dezen  liggen zowel de belijdenis als de geschiedenis ten grondslag.

 In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (333), alsook exclusief aan het gereformeerd  belijden, zoals we dit verwoord  vinden in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Geheel in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie begeren wij deze grondslag op Schriftuurlijk-bevindelijke wijze gestalte te geven in kerk en maatschappij door middel van de prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Dit echter in biddend opzien tot de HEERE, Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10).

 

Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum De Oude Hof

 

Oudenhof 2
5311 EL Gameren
Tel. 0418-561680


De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2020