• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Home

Maatregelen ivm coronavirus

In verband met alle maatregelen van onze overheid m.b.t. het coronavirus is besloten, dat de kerkdiensten niet meer bezocht kunnen worden.

Kerkdiensten zullen op de gebruikelijke tijden, 9.30 uur en 18.30 uur, worden gehouden en alleen bijgewoond worden door de predikant, een ouderling, een diaken, organist en de koster. U kunt thuis meeluisteren met de diensten via kerktelefoon, internet of scanner.

 

De liturgie voor zondag 5-4-2020 is als volgt:

 

Ochtenddienst:

 

Matth. 27 : 27 - 32

Ps. 49 : 3 en 5

Ps. 34 : 8 en 9

Ps. 30 : 2

Ps. 4 : 4

 

Avonddienst:

 

Ps. 39 : 3

Ps. 49 : 3 en 6

Ps. 16 : 5

Ps. 56 : 6

Romeinen 8 : 1 - 17

HC Zondag 16

 

 

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.

Als gemeente behoren wij tot de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.

Zoals de naam aangeeft, beschouwen wij ons als de voortzetting van de oude vaderlandse kerk, dat wil zeggen van de Nederlands Hervormde Kerk van vóór 1 mei 2004. Aan onze zienswijze in dezen  liggen zowel de belijdenis als de geschiedenis ten grondslag.

 In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (333), alsook exclusief aan het gereformeerd  belijden, zoals we dit verwoord  vinden in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Geheel in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie begeren wij deze grondslag op Schriftuurlijk-bevindelijke wijze gestalte te geven in kerk en maatschappij door middel van de prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Dit echter in biddend opzien tot de HEERE, Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10).

 

Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum De Oude Hof

 

Oudenhof 2
5311 EL Gameren
Tel. 0418-561680


De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2020