• " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Home

Diensten Juni

Kerkdiensten vanaf 1 juni - Voor de diensten in de maand juni geldt het volgende. Er zullen 2 doopdiensten worden gehouden en wel op 14 en 21 juni. Hierbij zal alleen familie van de dopelingen aanwezig zijn. Wat de overige diensten betreft het volgende. Wij zijn verplicht hierin het landelijk protocol te volgen. U kunt om die reden de diensten niet op eigen initiatief bezoeken maar alleen op uitnodiging van de kerkenraad. Het aantal aanwezigen per dienst mag maximaal 30 (strikt!) zijn. Wij moeten dus precies weten wie er komt door dat maximumaantal. Er moet verplicht vooraf duidelijk zijn wie komt in de vorm van een presentielijst. Bij een onverhoopte besmetting moet volstrekt duidelijk zijn, wie er aanwezig waren. Vanaf donderdag 28 mei is het mogelijk om via een formulier op de website www.hhggameren.nl aan te geven of u aanwezig wilt zijn bij een kerkdienst in de maand juni. Voor degene, die niet de beschikking hebben over internet kan dit telefonisch via nummer 06-53191010 (Arné van Wijk). Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. U ontvangt voorafgaande aan de dienst via mail of telefonisch bericht als en wanneer u verwacht wordt. Zoals u weet is het aantal plaatsen beperkt, dus niet iedereen zal in de maand juni aan beurt kunnen komen. Wij verzoeken u nadrukkelijk kennis te nemen van het uitgewerkt protocol voor het bezoeken van de diensten, dat eind van deze week via de website beschikbaar is. Hierin is in ieder geval opgenomen de richtlijn, dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid worden opgeroepen om thuis mee te luisteren.

 

 

Protocol diensten juni

Met betrekking tot de te houden kerkdiensten in juni is een protocol opgesteld.
Klik hier om de inhoud van het protocol te bekijken.

 

Inschrijving diensten juni

Klik hier om het inschrijfformulier te openen.

 

Bibliotheek

De openingstijden voor de bibliotheek zijn enigszins gewijzigd. Klik hier voor de bibliotheek-pagina.

 

Welkom

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.

Als gemeente behoren wij tot de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.

Zoals de naam aangeeft, beschouwen wij ons als de voortzetting van de oude vaderlandse kerk, dat wil zeggen van de Nederlands Hervormde Kerk van vóór 1 mei 2004. Aan onze zienswijze in dezen  liggen zowel de belijdenis als de geschiedenis ten grondslag.

 In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (333), alsook exclusief aan het gereformeerd  belijden, zoals we dit verwoord  vinden in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Geheel in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie begeren wij deze grondslag op Schriftuurlijk-bevindelijke wijze gestalte te geven in kerk en maatschappij door middel van de prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Dit echter in biddend opzien tot de HEERE, Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10).

 

Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum De Oude Hof

 

Oudenhof 2
5311 EL Gameren
Tel. 0418-561680


De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2020