• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Home

HHG Gameren

Meeluisteren

Klik hier om mee te luisteren met een rechtstreekse uitzending.

Liturgie

Algemeen

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.
Als gemeente behoren wij tot de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.
Zoals de naam aangeeft, beschouwen wij ons als de voortzetting van de oude vaderlandse kerk, dat wil zeggen van de Nederlands Hervormde Kerk van 1 mei 2004. Aan onze zienswijze in dezen liggen zowel de belijdenis als de geschiedenis ten grondslag.

In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanasisus (333), alsook exclusief aan het gereformeerd belijden, zoals we dit verwoord vinden in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dortse Leerregels.

Geheel in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie begeren wij deze grondslag op Schriftuurlijk- bevindelijke wijze gestalte te geven in kerk en maatschappij door middel van de prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Dit echter in biddend opzien tot de HEERE, Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10).
 

Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum de Oude Hof
Oudenhof 2
5311 EL  Gameren
Tel. 0418-561680De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2024