• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Home

HHG Gameren

Protocollen

Met betrekking tot de te houden kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten is een protocol opgesteld.
Klik hier om de inhoud van het protocol te bekijken.
Bovendien geldt voor de catechese en het jeugdwerk een aanvullend protocol.
Klik hier om de inhoud van het protocol te bekijken.

Liturgie

.
 

Bibliotheek

D.V. vrijdag  7 mei gaat de bibliotheek weer open.
We houden ons strikt aan de regels van het RIVM.
Naast de 2 vrijwilligers mogen er 2 volwassenen in de bibliotheek.
Per volwassene mag er 1 kind meegebracht worden en we hanteren de tijden die hieronder staan.

A t/m I 18:45 -19:00
J t/m P 19:00 – 19:30
Q t/m Z 19: 30 – 20:00
Graag per pin of gepast betalen. De eerste keer dat u de boeken terugbrengt, kunnen we niet het bedrag berekenen wat het programma aangeeft. Dat zou veel te veel zijn. We laten het aan u zelf over wat u betaald en hopen dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent. Er zijn weer heel wat nieuwe boeken bijgekomen. We rekenen op uw medewerking en begrip voor en met elkaar.
Voor het complete protocol verwijzen wij u naar de website van de kerk. Mondkapje verplicht.
De bibliotheekcommissie.

IVM VERKOPING VRIJDAGAVOND 7 MEI KAN ER IN DE BIBLIOTHEEK ALLEEN CONTANT BETAALD WORDEN.

Kerkdiensten

Wij zijn verplicht het landelijk protocol te volgen. U kunt om die reden de diensten niet op eigen initiatief bezoeken, maar alleen op uitnodiging van de kerkenraad. Afhankelijk van de gezinssamenstelling van de genodigden zal het maximum aantal aanwezigen per dienst variëren tussen de 100 en 120 personen. Wij moeten precies weten wie er komt. Er moet verplicht vooraf duidelijk zijn wie komt in de vorm van een presentielijst. Bij een onverhoopte besmetting moet volstrekt duidelijk zijn, wie er tijdens welke dienst aanwezig waren. Via een formulier (zie hieronder) op de website www.hhggameren.nl  is aan te geven of u aanwezig wilt zijn bij een kerkdienst. Voor degene, die niet de beschikking heeft over internet kan dit telefonisch via nummer 06-53191010 (Arné van Wijk). Op basis van de aanmeldingen wordt op volgorde van aanmelding een indeling gemaakt. U ontvangt voorafgaande aan de dienst via mail of telefonisch bericht als en wanneer u verwacht wordt.  Wij verzoeken u nadrukkelijk kennis te nemen van het uitgewerkt protocol voor het bezoeken van de diensten. Hierin is in ieder geval opgenomen de richtlijn, dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid worden opgeroepen om thuis mee te luisteren.

 

Zondagschool

Vanaf D.V. zondag 9 mei zal de zondagsschool weer fysiek opstarten. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom! Iedereen wordt ingedeeld n.a.v. de basisschoolgroepen. Let dus op eventuele wijziging in groep en/of locatie:

Groep 1 zondagsschool (kerkzaal): instroomgroep, groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C
Groep 2 zondagsschool (zalen benenden): groep 3A, groep 3B, groep 4
Groep 3 zondagsschool (zaal boven): groep 4-5, groep 5, groep 6
Groep 4 zondagsschool (zaal boven): groep 6-7, groep 7

Verder gelden de regels zoals in voorgaande maanden:

De gezondheidsbepalingen bij kerkdiensten gelden ook voor de zondagsschool, dus blijf thuis bij verkoudheidsklachten en koorts, als je zelf coronaklachten      hebt of gezinsleden dit hebben of als je )of de basisschoolgroep) in quarantaine bent.Aanmelden is niet nodig. Er wordt een presentielijst bijgehouden.
Ouders mogen hun kinderen niet binnenbrengen of halen, maar blijven buiten en houden daar gepaste afstand van elkaar.
Kinderen blijven gedurende het zondagsschooluur op hun plaats.
De groepen verlaten na afloop één voor één het kerkgebouw.
 

Let op: wanneer een basisschoolgroep in quarantaine is worden die kinderen die zondag ook niet op de zondagsschool verwacht. De rest van de zondagsschoolgroep is gewoon welkom. Als u vragen/opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden of mailen naar:
Maartje de kloe@solcon.nl

 

Algemeen

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.

Als gemeente behoren wij tot de landelijke Hersteld Hervormde Kerk.

Zoals de naam aangeeft, beschouwen wij ons als de voortzetting van de oude vaderlandse kerk, dat wil zeggen van de Nederlands Hervormde Kerk van vóór 1 mei 2004. Aan onze zienswijze in dezen  liggen zowel de belijdenis als de geschiedenis ten grondslag.

 In leer en leven weten we ons gebonden aan Gods onfeilbaar Woord en in overeenstemming daarmee aan de Twaalf Artikelen, aan de geloofsbelijdenis van Nicéa (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (333), alsook exclusief aan het gereformeerd  belijden, zoals we dit verwoord  vinden in de Heidelbergse Catechismus, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Geheel in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie begeren wij deze grondslag op Schriftuurlijk-bevindelijke wijze gestalte te geven in kerk en maatschappij door middel van de prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Dit echter in biddend opzien tot de HEERE, Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10).

 

Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum De Oude Hof

 

Oudenhof 2
5311 EL Gameren
Tel. 0418-561680


De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2021