• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Online collecteren/giften

 

U kunt via onderstaande knoppen (Ideal) uw bijdragen aan de gebruikelijke collecten doen. Er zijn aparte knoppen voor de kerkvoogdij, het bouwfonds, de diaconie en voor de zendingsbus. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid. Aangezien deze Ideal-betalingen per transactie extra betalingskosten met zich meebrengen, vragen wij u per huishouden en per zondag bij voorkeur in 1x  uw bijdrage per collecte te betalen. U hoeft geen omschrijving op te geven, omdat deze automatisch wordt gevuld. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

 


Diaconie
 
Kerkvoogdij Bouwfonds Zendingsbus

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024