• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging "De Wingerd"De data voor de komende maanden zijn: 5 (bondsdag), 12 (openingsavond), 24 (regioavond) en 26 oktober; 9 en 23 november; 7 en 14 (Kerstavond) december, 4 en 18 januari; 1, 15 (jaaravond) en 22 februari; 7 en 21 (Paasavond) maart; 11 (slotbijeenkomst) april

Aanvang: 19:45 uur tot ongeveer 21:45 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum
Bestuur: Presidente: Nog niet bekend
2e Presidente: mevr. J. van der Ende-Gravesteijn tel. 0418-562244
Secretaris: mevr. A. Jonkers-Van Wijnen tel. 06-54372443
Algemeen adjunct: mevr. H.H. van Wijk-van Ballegooijen tel. 0418-672859
Penningmeester: mevr. E. van Heusden- van den Heuvel tel. 0418-561989
   
Bankrekening: NL49 RABO 0162 5716 58 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervromde Gemeente Gameren inzake vrouwenvereniging

U bent van harte welkom. Van tevoren opgeven is niet nodig. Dames, stap gewoon eens binnen als het verenigingsavond is!

  • © hersteld hervormde kerk 2024