• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging Bij de Bron

Om de twee weken, op vrijdagavond, komt een groep jongeren van zestien jaar en ouder bij elkaar op onze jeugdvereniging. Op deze Gamerse JV staat gezelligheid hoog in het vaandel, maar allereerst gaat het om het onderzoeken van Gods Woord. Het leren luisteren naar Gods Woord. Op een JV-avond beginnen we dan ook met een inleiding over een Bijbelgedeelte, iemand bereidt dat voor en leest dat voor, waarna er meestal in groepjes vragen besproken worden. Na de pauze vertelt iemand wat over een bepaald onderwerp of doen we een leuk spel met elkaar. Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom!

De data voor de komende maanden zijn: 6 en 20 oktober; 3 en 17 november; 1 en 15 (Kerstavond) december; 5 en 19 januari; 2 en 16 februari; 1, 15 en 21 (jaaravond) maart, 5 en 6 april (JV-kamp).

 

Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom!

 

Contact: jvbijdebrongameren@hotmail.com / www.jvgameren.nl

 

Aanvang: 20:00 uur tot 22:15 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum
Bestuur: Voorzitters: Maarten van Rijswijk en Jaco Slobbe
Secretaresse: Marlinde van Wijnen
Algemeen adjunct: Jorieke van Genderen
Penningmeester: Jacco van der Linden
Bankrekening: NL59 RABO 0374 3759 25 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Jeugdvereniging 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024