• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging Bij de Bron

Om de twee weken, op vrijdagavond, komt een groep jongeren van zestien jaar en ouder bij elkaar op onze jeugdvereniging. Op deze Gamerse JV staat gezelligheid hoog in het vaandel, maar allereerst gaat het om het onderzoeken van Gods Woord. Het leren luisteren naar Gods Woord.

 

Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom!

 

Contact: jvbijdebrongameren@hotmail.com

 

Aanvang: 20:00 uur tot 22:15 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum
Bestuur: Voorzitters: Maarten van Rijswijk en Jaco Slobbe
Secretaris: Arianne Roza
Algemeen adjunct: Maartje de Kloe (Delkant)
Penningmeester: Arné Roza
Bankrekening: NL59 RABO 0374 3759 25 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Jeugdvereniging 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019