• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Kring jonge lidmaten

De kring is - zoals in de naamgeving al naar voren komt - bedoeld voor jonge lidmaten. Ook diegenen onder ons die nog geen belijdenis des geloofs hebben afgelegd, zijn van harte welkom. Kortom, iedereen tot ongeveer 45 jaar is van harte welkom!


Dit jaar staat centraal het boek van de Engelse schrijver J.C. Ryle getiteld "Christen zijn in het dagelijks leven".


We hopen op goede en leerzame avonden, waarbij ook allerlei onderlinge ontmoetingen mogen plaatsvinden.

De data voor deze avonden kunt u vinden in de agenda op de homepage. Inloop vanaf  19:45 uur.en aanvang om 20.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019