• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Kring Nederlandse Geloofsbelijdenis

Zoals de naam al aangeeft is deze kring opgezet om de rijke inhoud van de Nederlandse Geloofsbelijdenis meer bekendheid te geven. Al vele eeuwen mag dit belijdenisgeschrift verankerd liggen in de grondslag van de kerk.

We zien dan ook uit naar de komst van velen om 1x per maand stil te staan bij wat de Heere ons geschonken en gelaten heeft.

Deze bijeenkomsten vangen aan om 20:00 uur en worden gehouden in het Kerkelijk Centrum. De data kunt u vinden in de agenda op de homepage

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023