• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Kring Nederlandse Geloofsbelijdenis

Zoals de naam al aangeeft is deze kring opgezet om de rijke inhoud van de Nederlandse Geloofsbelijdenis meer bekendheid te geven. Al vele eeuwen mag dit belijdenisgeschrift verankerd liggen in de grondslag van de kerk.

We zien dan ook uit naar de komst van velen om 1x per maand stil te staan bij wat de Heere ons geschonken en gelaten heeft.

Deze bijeenkomsten vangen aan om 20:00 uur en worden gehouden in het Kerkelijk Centrum. De data kunt u vinden in de agenda op de homepage

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020