• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Kring Nederlandse Geloofsbelijdenis

Deze kring hoopt ds. A.C. Rijken dit seizoen te verzorgen. Iedereen is van harte welkom. De data voor de komende maanden zijn: 11 oktober, 8 november, 6 december, 17 januari, 14 februari en 6 maart. Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in "De Oude Hof".

  • © hersteld hervormde kerk 2024