• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Pastoraat

Uitzending op opname kerkdiensten

De mogelijkheid bestaat om thuis mee te luisteren met kerkdiensten en eventueel andere diensten en samenkomsten.

Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van de kerkzender van onze gemeente of via het internet.

Voor het meeluisteren via de kerkzender zijn ontvangers beschikbaar. Contactpersoon hiervoor is kerkvoogd L. Kerkhoff, telefoon 0418-561664. Ook kunt u gebruik maken van een eigen scanner. De zendfrequentie voor onze gemeente is 153,3125.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te luisteren via internet. Het internet biedt verder ook de mogelijkheid om achteraf te luisteren en/of een preek te downloaden.

 

De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Door de provincie Gelderland aan te klikken op het landkaartje komt u bij een overzicht van de aangesloten kerkelijke gemeenten in de provincie Gelderland. Door Gameren aan te klikken komt u in een volgend scherm waar u ‘Hersteld Hervormde Gemeente Gameren’ aanklikt.

 

In het volgende scherm ziet u dan een overzicht van de beschikbare diensten op datumvolgorde. U kunt de gewenste preek dan rechtstreeks beluisteren of die met behulp van de optie ‘downloaden’ zelf op de harde schijf van uw computer of een andere gegevensdrager (cd, usb-stick of dergelijke) zetten.

 

Aan het beluisteren van preken of het downloaden zijn geen bijzondere extra kosten verbonden. Preken zijn steeds een jaar lang beschikbaar. Als er problemen zijn met het (terug-)luisteren of downloaden dan kunt u contact opnemen met notabel A. van Wijk, telefoon 06-53191010.

  • © hersteld hervormde kerk 2019