• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Kerknieuws voor kerkblad

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad/kerkvoogdij wordt het kerknieuws vermeld in 'Ons Kerkblad'.
Kopij dient uiterlijk maandagavond om 18.00 uur ingeleverd te worden bij de scriba.

Contactpersoon voor een abonnement op 'Ons Kerkblad' is: Mevrouw N.H. Baijense-van Honk, Ouwelsestraat 17 te Gameren (tel. 0418-561595).

  • © hersteld hervormde kerk 2024