• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Huwelijk

Voor de kerkelijke bevestiging van een huwelijk is het belangrijk om zo vroeg mogelijk met de predikant een afspraak te maken. Daarbij wordt dan het aanstaand bruidspaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek komt onder andere de rijke en leerzame inhoud van het huwelijksformulier aan de orde.

U wordt vriendeljk verzocht om een trouwkaart te sturen naar de predikant en de scriba.
Pasgetrouwde stellen zullen enkele weken na de trouwdatum bezocht worden door de wijkouderling en een diaken.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024