• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Geboorte en doopaangifte

U wordt verzocht een geboortekaartje te sturen naar de predikant en naar de scriba. De Heilige Doop wordt in de regel eens in de twee maanden bediend. De doopzitting vindt vooraf plaats. Beide ouders worden dan met trouwboekje verwacht op een nader af te spreken tijdstip. Op de doopzitting wordt onder andere het doopformulier besproken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024