• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Huisbezoek

De kerkenraad acht het van groot belang dat de gezinnen van onze gemeente huisbezoek ontvangen. In Ons Kerkblad wordt vermeld wie wanneer huisbezoek ontvangt. U wordt vriendelijk verzocht uw medewerking te verlenen. Wilt u er eveneens voor zorgen dat het hele gezin zoveel mogelijk aanwezig is?

Contactpersoon: Diaken J. Bok Telefoonnumer: 0418-671938

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023