• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Pastoraat

Catechisaties

Vanaf maandag 1 oktober 2018 tot eind maart daaropvolgend wordt op maandag zowel 's middags als 's avonds catechisatie gegeven. In verband met de te gebruiken methoden en de grootte van de groepen is er een indeling naar leeftijd. In het kerkblad worden de tijden en de groepsindeling aan het begin van het seizoen bekendgemaakt. Aan de ouders wordt dringend gevraagd hun medewerking te verlenen door er op toe te zien dat het huiswerk inderdaad gemaakt of geleerd wordt en bij noodzakelijke verhindering bericht te sturen aan de predikant.

Aanvangstijd seizoen 2018-2019:

12/13 jaar van 16.45 tot 17.30uur

14/15 jaar van 18.30 tot 19.15uur

16/17 jaar van 19.15 tot 20.00uur

18 jaar en ouder vanaf 20.00 tot 20.45uur

 

Voor een ieder die maandag niet kan, is er nog een gelegenheid op vrijdagavond, namelijk van 19.00 tot 19.45 uur.

 

Belijdeniscatechisatie: maandag van 20.45 tot 22.oo uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019