• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Catechisaties

Vanaf maandag 2 oktober tot en met eind maart daaropvolgend zullen de catechisatielessen weer gegeven worden, uitgezonderd de schoolvakanties en de biddag- en dankdagweek. Iedere catechisant wordt verwacht in de leeftijdsgroep waar hij of zij in hoort te zitten. Alleen in overleg met de predikant mag er van groep gewisseld worden.. De catechisanten die voor het eerst naar catechisatie komen, krijgen het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek aangeboden. Wie dit boekje kwijt raakt, wordt geacht zelf een nieuw boekje aan te schaffen. Aan de ouders wordt dringend gevraagd hun medewerking te verlenen dooor er op toe te zien dat de catechisatielessen bezocht worden en het huiswerk geleerd wordt. In het kerkblad zal het leerwerk worden weergegeven. Bij verhindering verzoeken we u en jullie bericht te sturen aan de predikant. Alle catechisatielessen worden gegeven op maandag. Het rooster is als volgt:

12-13 jaar van 18.30 tot 19.15 uur

14-15 jaar van 19.15 tot 20.00 uur

16-17 jaar van 20.00 tot 20.45 uur

18 jaar en ouder van 20.45 tot 21.30 uur

 

De belijdeniscatechisatie zal worden gegeven op een in onderling overleg gekozen avond en tijd. We beginnen in de eerste week van oktober.

  • © hersteld hervormde kerk 2024