• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Catechisaties

Vanaf maandag 5 oktober 2020 tot eind maart daaropvolgend wordt op maandagavond catechisatie gegeven. In verband met de te gebruiken methode en de grootte van de groepen is er een indeling naar leeftijd. Aan de ouders wordt dringend gevraagd hun medewerking te verlenen door er op toe te zien dat het huiswerk inderdaad gemaakt of geleerd wordt en bij noodzakelijke verhindering bericht te sturen aan de predikant.

Tijden seizoen 2019-2020:

12/13 jaar van 16.30 tot 17.15 uur

14/15 jaar van 18.30 tot 19.15 uur

16/17 jaar van 19.150 tot 20.00 uur

18 jaar en ouder van 20.00 tot 20.45 uur

 

Aansluitend is de Belijdeniscatechisatie:  van 20.45 tot 21.45 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2023