• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Giften via de Scipio App

Ook via de Scipio App is het mogelijk bij te dragen aan de collecten. Deze app kunt u downloaden in de App Store of de Google Play Store. Aanmelden kan met het emailadres dat in de ledenadministratie van de kerk is opgenomen. Als u bent aangemeld, kunt u via de menukeuze "Collecten" bijdragen aan de collecten. Naast de mogelijkheid om aan de collecten bij te dragen, kunt u in de app extra informatie vinden waaronder een overzicht van de zondagse erediensten, doordeweekse diensten, club- en verenigingsbijeenkomsten enz.

  • © hersteld hervormde kerk 2024