• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Collecten en overige bijdragen

In de benodigde financiële middelen voor de voortgang van het kerkelijk leven wordt op verschillende wijzen voorzien. Er worden gelden ingezameld ten behoeve van:
1. de diaconie
2. de kerkvoogdij
3. het bouwfonds

Diaconie
De eerste collecte op zondag is bestemd voor de diaconie. Dit geld is bestemd voor de zorg aan de naaste, dichtbij en veraf. De laatste zondag in de maand is deze collecte bestemd voor een bijzonder diaconaal doel. Dit wordt vooraf afgekondigd in "Ons Kerkblad"

Bankrekening: NL 19 RABO 0144 6238 03 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Gameren

Kerkvoogdij
De tweede collecte is de kerkvoogdijcollecte. Deze komt ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk. Voor het plaatselijke kerkenwerk zijn ook bestemd:

- de bid- en dankdagcollecten
- de collecten tijdens Bijbellezingen
- de collecten tijdesn trouwdiensten
- de collectebus bij de catechisaties
- de giften voor de kerk

In de maanden mei en september ontvangen alle gezinshoofden, alsmede lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder een acceptgiro voor het geven van een vrijwillige bijdrage.

Bouwfonds
De derde collect is bestemd voor het bouwfonds. Voor het bouwfonds zijn ook bestemd:

- de opbrengst van het verjaringsfonds
- de giften voor het bouwfonds
- de opbrengsten van financiële acties
- de opbrengst van de kaartenverkoop

Bankrekening
De kerkvoogdij beschikt over één bankrekening, te weten Rabobankrekening IBAN NL24 RABO 0374 3230 11. Die bankrekening is ten name van de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.

  • © hersteld hervormde kerk 2024