• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Bibliotheek

 

Bibliotheek van de kerk.

 

Er is een ruim assortiment en een grote diversiteit aan boeken in de bibliotheek.
Nieuw uitgegeven boeken worden steeds toegevoegd.

De volgende categrorieën zijn aanwezig:

Kinderboeken
Jeugdboeken
Boeken voor volwassenen
Theologie en levensbeschrijvingen.

Het uitleengeld bedraagt € 0,10 per week voor kinderboeken voor alle overige boeken is dat € 0,20 cent per week.

De bibliotheek is geopend op vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 uur.
Locatie via de zijdeur van de kerk. (Sfeer & Stijl)

  • © hersteld hervormde kerk 2020