• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Verenigingen

Fotokaarten Sfeer & Stijl

Fotokaarten Sfeer & Stijl maakt al sinds 2009 fotokaarten, waarvan de opbrengst bestemd is voor het bouwfonds.

U kunt terecht op onze website of rechtstreeks in de fotokaartenruimte in het kerkgebouw.

Deze kaartenruimte is geopend op maandag en donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.
De toegangsdeur bevindt zich aan de zijkant van het kerkgebouw.
Er zijn ook kaarten verkrijgbaar in de bibliotheek van de kerk.

U kunt de kaarten ook bestellen via onze website:  www.fotokaartensfeerenstijl.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020