• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Pastoraat

Opnemen van preken

De zondagse diensten zijn terug te luisten via www.kerkdienstgemist.nl Door de provincie Gelderland aan te klikken op het landkaartje komt u bij een overzicht van de aangesloten kerkelijke gemeenten in de provincie Gelderland. Door Gameren aan te klikken komt u in een volgend scherm waar u "HHG Gameren" aanklikt.

In het volgende scherm ziet u dan een overzicht van de beschikbare diensten op datumvolgorde. U kunt de gewenste preek dan rechtstreeks beluisten of met behulp van optie "downloaden" zelf op de harde schijf van uw computer of een andere gegevensdrager (cd, usb-stick of dergelijke) zetten.

Aan het besluisteren van preken of het downloaden zijn geen bijzondere extra kosten verbonden. Preken zijn steeds een jaar lang beschikbaar. Als er problemen zijn met het terugluisteren of downloaden dan kunt u contact opnemen met notabel A.B. van Wijk (tel. 06-53191010)

  • © hersteld hervormde kerk 2019