• " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Inschrijven diensten

Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de
te houden kerkdiensten.
Vul uw naam in en het aantal personen, waarmee u de dienst wenst bij te wonen.
Bij meerdere personen bent u verplicht de namen van de overige
gezinsleden te vermelden.
Graag uw e-mail adres invullen, zodat wij u op de hoogte kunnen
stellen bij welke dienst u verwacht wordt.
Indien u niet de beschikking heeft over een e-mail adres, dan graag uw
telefoonnummer opgeven. 

Klik na het invullen op de knop verzenden.

  • © hersteld hervormde kerk 2020